Get a Life

Archive for the ‘Ideointipäivä’ Category

Get a Life 2.0 -hanke järjesti Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa Tietoisuuden tutkimusleiriin 31.1.-1.2.2013 Turussa, Vanhalla Raatihuoneella.

Simulaatiotyökalu ja sen taustalla oleva tulevaisuusajattelu etenivät reiluin askelin, kun parikymmentä tulevaisuuden ja tietoisuuden asiantuntijaa pohtivat yhdessä tulevaisuustietoisuuden olemusta ja ilmenemisestä ihmisen toiminnassa. Tulevaisuus ei ole vain aikaa vaan siihen liittyy paljon muutakin kuten esimerkiksi kokemuksia, tunteita, sisältöjä, odotuksia ja arvostuksia. Simulaatiotyökalun kannalta tämä merkitsee sitä, että sisältöön lisätään vielä enemmän koko elämää koskevia tapahtumia.  Tulevaisuussuuntautuneen ohjausmallin osalta on kiinnostavaa keskustella myös siitä mitä emme tiedä ja miten suhtaudumme tulevaisuustiedon aukkoihin.

Leena Jokinen, Asta Raami ja Olli Hietanen.

Leena Jokinen, Asta Raami ja Olli Hietanen.

Ajatuksia työstämässä Asta Raami, Olli Hietanen ja Johanna Ollila.

Ajatuksia työstämässä Asta Raami, Olli Hietanen ja Johanna Ollila.

Tieteellinen näkemys tietoisuudesta on muuttumassa uuteen suuntaan perinteisistä materian ja hengen erotteluista ja sen seurauksista.  Uudet tietoisuuden tutkimussuunnat korostavat sosiaalisen ryhmän vaikutuksia, toden ja valheellisuuden rajoja sekä tietoisuuden erilaisia tiloja kuten unta ja kuoleman jälkeistä aikaa tietoisena oliona.

Tietoisuus nähdään yleensä eräänlaisena ”lampun henkenä” ihmisessä. Tietoisuus tulevaisuudesta voi olla ihmisen luontainen ominaisuus, se voi olla tahtoa, järkeilyä päätöksentekotilanteissa ja monia muita asioita. Yleisellä tasolla ajateltuna mielenkiinto kääntyy ihmisen sisäisiin prosesseihin, jossa yksilöt nähdään omaa tulevaisuuttaan muokkaavina muista ihmisistä, omista rooleista ja asemasta tietoisina sosiaalisen ryhmän jäsenininä.

Matti Kamppinen ja Anna Kirveennummi.

Matti Kamppinen ja Anna Kirveennummi.

Tulevaisuustietoisuuden syvällinen ymmärtäminen auttaa meitä sisällön kehittämisen lisäksi uudistamaan ohjausmallia ja siihen liittyviä konkreettisia opiskelijoille ja ohjaajille suunnattuja työkaluja oman tulevaisuuden ajatteluun.  Tärkeintä tietysti on että ymmärrämme tarpeeksi tulevaisuusajattelun luonteesta, jotta pystymme rikastamaan ihmisten omaa ajattelua ja toimintamahdollisuuksia. Koulutusta ja ohjausta syytetään usein ihmisten omaperäisen ajattelun pysäyttämisestä ja muuttamisesta kankeaksi traditioksi, joka toistaa vanhoja kaavoja.

Leiriläisten ajatuksista kootaan vielä tiivistelmä ja on mahdollista, että osa osallistujista työstää näkemyksiään tietoisuudesta ja tulevaisuudesta laajemmaksi kirjoitukseksi. Materiaalit ilmestyvät aikanaan verkkoon omalle verrkoalustalleen. Jatkokeskusteluja tulevaisuustietoisuudesta on  tarkoitus käydä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kesäkonferenssin yhteydessä 5.6.2013.

Kiitokset vielä kaikille tutkimusleirin osallistujille! Toivottavasti leirin villasukat palvelevat vielä pitkään.

Leena Jokinen
Get a Life -hankkeen koordinaattori
Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Villasukat lämmittivät leiriläisten jalkoja.

Villasukat lämmittivät leiriläisten jalkoja.

Elokuussa järjestettiin useampikin Get a Life –hankkeen työpaja ja minä suuntasin matkani Mikkeliin, jossa järjestettiin Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaari Otavan Opistolla 19.-20.8.2010. Seminaarin teemana oli ’Suunnittelumallit ja strategiapelit tulevaisuuden ymmärtämisen välineinä’ eli juuri passeli Get a Life –simulaation esittelyyn ja työstämiseen.

Työpajan aiheen valinta oli helppoa: kun kyseessä on parinkymmenen tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneen joukko, niin simulaation taustaskenaarioita päästiin mylläämään asiantuntijavoimin. Yksin ja yhdessä tuotettiin tulevaisuustaulukon pohjalta väittämiä, kuvauksia ja uutisotsikoita vuosille 2010-2030.

Työpajan antia purettiin esittämällä tarinat muille ja nauruhermoja kutittivat monenlaiset oivallukset, kuten seuraavanlaiset uutisotsikot: ”Jyväskylän uudeksi apulaiskaupunginjohtajaksi on valittu Sim City –pelin suurmestari” (vuonna 2018) ja ”Jounia jännittää: ’Tapaan pomoni livenä eka kertaa 3 vuoteen’” (vuonna 2017).

Ihailla täytyy osallistujien sitkeyttä ja ideointikykyä – suurin osa oli ollut mukana laatimassa tulevaisuuden Mikkeliin sijoittuvan liveroolipelin (larpin) käsikirjoitusta edellisenä iltana ja perjantaina aamupäivällä. Ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvan ’Kaupungin syke’ –nimisen ilmiön tapahtumia seurasi mm. Länsi-Savo.

Työpajassa tuotettuja tarinoita käytetään simulaation materiaalina sekä taustaskenaarioiden kuvauksissa että sattumuksina ja ’uutisina’ simulaatiossa. Kiitokset osallistumisesta ja hyvistä vinkeistä sekä seminaarissa että sen jälkeen. Kuvista kiitos Jukka Vepsäläiselle.

Johanna Ollila

Keravalla, Laurean toimipisteen viereisellä viheriöllä istuu joukko helteen polttamia ihmisiä. Get a Life hankkeen suunnittelutyön pohjaksi järjestetty ideointipäivä on lopuillaan. Aurinko on hellinyt opiskelijoista ja opettajista koostuvaa ryhmää ja virvokkeet ovat maistuneet hyvin. Ideat ovat virranneet ja suuri osa ryhmän jäsenistä siirtyy nyt ansaitulle kesälomalle. Nappaamme mukaamme fläppialustat, joihin jokainen ryhmä on kiinnittänyt teemakohtaisia ideoitaan urasuunnittelutyökaluun liittyen ja palaamme työpisteellemme koostamaan tulokset sähköiseen muotoon. Tässä blogikirjoituksessa on tarkoitus jakaa näitä ideointipäivän keskeisimpiä ajatuksia ja huomioita myös muille hankkeen parissa työskenteleville.

Ideointipäivään osallistui 12 henkilöä, joista osa oli hankkeen parissa aktiivisesti työskenteleviä ja osa oli koulujen muissa hankkeissa työskenteleviä vapaaehtoisia ideoijia, jotka toivat tuoretta näkökulmaa asioihin. Koska edellisestä tapaamisesta oli jo aikaa, aloitimme päivän kertomalla toisille miten missäkin organisaatiossa oli hankkeen parissa edetty: Laurea ja HAMK olivat toteuttaneet tiiviissä yhteistyössä kilpailija- /tuotevertailua sekä suunnitelleet lomakehaastattelun ja fokusryhmähaastattelujen toteutusta. Kun ihmiset olivat perillä hankkeen etenemisestä ja uudet tulokkaatkin päässeet jyvälle palvelun keskeisistä tavoitteista ja linjauksista, siirryimme varsinaisen ideoinnin kimppuun.

 Ideointipäivä2

Ideoinnin aluksi jaoimme kaikille Johannan tuomia materiaaleja verkkotyökalun rakenteista ja teemoista, jotka ovat suunnittelutyön kannalta oleellisia. Osallistujista muodostettiin kolme ryhmää, joihin jokaiseen tuli sopivasti erilaisia ihmisiä; eri koulutustaustaisia, eri paikkakunnilta ja eri ikäisiä. Näin ryhmiin saatiin erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja rikasta keskustelua. Kukin ryhmä valitsi aluksi itseään kiinnostavia teemoja, joiden pohjalta ideointiin saatiin alkusysäys. Kukin ryhmä valitsi itselleen hieman erilaisen toimintatavan. Yksi ryhmä aloitti vapaamuotoisen keskustelun teeman pohjalta ja keskustelun lomassa syntyneet ideat kirjoitettiin lapulle ja kiinnitettiin taululle. Toinen ryhmä päätti valita mind map –tyylisen menetelmän, eli yhden ison teeman ympärille alettiin keräämään alateemoja ja niihin soveltuvia ideoita. Kolmas ryhmä näki parhaaksi ensin kukin kirjoittaa omia ideoitaan paperille, kiinnittää ne sitten taululle ja sen jälkeen jokainen sai selventää, tarkentaa ja perustella omia ideoitaan.

Ideoinnin tuloksista ilmeni, että kukin toisistaan erillään työskentelevä ryhmä sai silti melko yhteneviä lopputuloksia. Jokaisessa ryhmässä pidettiin merkityksellisenä sitä, että käyttäjä pääsee nopeasti tavoitteisiinsa: käytön pitäisi olla yksinkertaista ja käyttäjän tulisi pystyä saamaan jotakin irti jo lyhyestä vierailusta sivustolla. Tähän ratkaisuna olisi sivuston modulaarisuus ja pienet, yksinkertaiset ”pelikokonaisuudet”. Käyttäjä voisi testailla sivustoa nopeasti ja hänelle tulisi tarjota nopea rekisteröitymis- ja tietojentallennusmahdollisuus, jotta hän voisi sitten uudestaan palailla sivustolle ajan kanssa. Lisäksi käyttäjän tekemät valinnat eivät saisi ohjata käyttäjää vain yhteen tulokseen, vaan käyttäjälle tulisi näyttää mihin mahdollisiin suuntiin hänen valintansa häntä ohjaavat. Jos suunnat eivät häntä miellytäkään, hänelle tulisi tarjota mahdollisuus muuttaa polkujaan helposti ja vaivattomasti.

Ideointipäivä1

Yksi ideointipäivän keskeisimmistä teemoista oli käyttäjien motivointi palvelun käyttöön. Yritimme etsiä vastausta kysymyksiin: ”Miksi käyttäjä tulee palveluun ensimmäistä kertaa?”, ”Miten hänet saa viihtymään sivustolla?” ja ”Miten käyttäjä saadaan palaamaan uudestaan sivustolle?”. Keskeisintä tuntui olevan palvelun monipuolinen sisältö, joka eroaisi muista palveluista erityisesti selkeydellään. Käyttäjä löytäisi helposti juuri hänen tilannettaan helpottavaa informaatiota hukkumatta linkkiviidakkoon. Käyttäjä voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa hän on suunnittelemassa työharjoittelun suorittamista toisessa maassa. Tällöin häntä ei välttämättä kiinnosta urasuunnittelutyökalu, vaan hän voisi olla kiinnostunut esimerkiksi lukemaan toisten tarinoita aiheesta. Tämän vuoksi palveluun olisi syytä upottaa urasuunnittelutyökalun lisäksi muitakin käyttäjälle tärkeitä urasuunnittelua helpottavia osioita. Kysymysmerkiksi jäi kuitenkin vielä onko valmiuksia luoda näin kattavaa tietopankkia, vai onko ainakin alkuun syytä rakentaa vain tärkeimmät osiot ja ohjata käyttäjä muun tiedon ääreen linkityksellä toisille sivustoille. Lisäksi jäimme vielä miettimään kuinka usein toivoisimme käyttäjien käyttävän palvelua. Käyttövälikysymykseen yritämme hankkia vastausta opiskelijoille suunnatussa kyselyssä kyselemällä kuinka usein ja millaisissa tilanteissa he ovat kokeneet tarvetta uraohjaukselle. Muita käyttäjää motivoivia asioita olisi tietysti saada sivustosta niin tyylikäs ja visuaalisesti upea, että käyttäjälle olisi elämys jo pelkästään astua sivustolle. Myös vapaavalintaiset musiikit, videot tai muut extrat saattaisivat koukuttaa käyttäjiä. Näitä ja muita yksityiskohtaisempia ideoita ja visioita jäämme vielä pohtimaan ja kehittelemään eteenpäin. Kiitokset vielä kaikille päivään osallistuneille. Ja kiitokset myös luontoäidille, joka toi aurinkoa ja valoa ideoihimme!

Ideaterveisin,
Ilona & Petteri

Kuvat: Petteri Sipiläinen


Ota yhteyttä:

Leena Jokinen, projektikoordinaattori
puh. 040 707 7982
leena.jokinen(a)utu.fi

Johanna Ollila, projektipäällikkö
puh. 040 520 0222
johanna.ollila(a)utu.fi

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun yliopisto
ffrc.utu.fi

Kiinnostaako simulaation pilotointi?
Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä!